ALGEMENE

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden   

Social Media Business Academy (SMBA) -  Maart 2020 

 

I. Inleiding 

Definities. Deze Algemene Voorwaarden ("  Voorwaarden  ") vormen een bindende overeenkomst tussen de gebruiker en SMBA, en haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen ("  SMBA ", "  wij ", "  ons  "). Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u de SMBA-service gebruikt (hieronder gedefinieerd). "U" en "gebruikers" betekent alle bezoekers van en klanten van de SMBA-service. Uw gebruik van de SMBA-service betekent dat uw overeenkomst aan deze Voorwaarden gebonden is telkens wanneer u toegang krijgt tot de SMBA-service. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, maakt u geen gebruik van de SMBA-service. Als u jonger bent dan 18 jaar, verklaart en stemt u ermee in dat u de wettelijke toestemming van uw ouder of voogd hebt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de SMBA-service. 

Herzieningen van de voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te tijden, geheel of gedeeltelijk, te herzien door een bijgewerkte versie te plaatsen. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn van kracht wanneer deze worden geboekt. U stemt ermee in deze pagina periodiek te bezoeken om de meest recente Voorwaarden en uw voortdurende gebruik van de SMBA-service te bekijken, of een deel daarvan nadat wijzigingen in deze Voorwaarden zijn geboekt, vormt uw bindende aanvaarding van deze Voorwaarden. Als u bezwaar maakt tegen wijzigingen in deze Voorwaarden, u alleen maar stoppen met het gebruik van de SMBA-service. 

Internationale gebruikers. De SMBA Service wordt vanuit Nederland uitgevoerd, maar is toegankelijk in andere delen van de wereld. Als u zich buiten Nederland bevindt en de SMBA-service inziet of gebruikt, erkent, begrijpt en stemt u ermee in dat u dit op eigen initiatief en op eigen risico doet en dat het uw verantwoordelijkheid (en niet van ons) is om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de SMBA-service voldoet aan alle toepasselijke lokale wetten in het rechtsgebied van waaruit u de SMBA-service gebruikt of gebruikt. Door persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken via de SMBA-service, stemt u in met de overdracht, verwerking en opslag van uw informatie in de Europese Unie. Voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is het SMBA Privacybeleid van toepassing, dat te vinden is op onze website (https://www.socialmediabusiness.academy/privacy-policy/  ). 

Toepasselijkheid. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en overeenkomsten met ons, tenzij en voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk schriftelijk overeengekomen. Wisselende bepalingen en eventuele standaardvoorwaarden van de gebruiker zijn alleen van toepassing indien en voor zover deze door ons expliciet en schriftelijk zijn aanvaard en alleen voor de Voorwaarden waarvoor zij zijn geaccepteerd. Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of niet afdwingbaar, blijft de rest van de bepalingen volledig van kracht. In geval van ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen voeren SMBA en de gebruiker overleg met het oog op het overeenkomen van een alternatieve geldige en afdwingbare bepaling, waarbij de werkingssfeer van de Voorwaarden wordt gehandhaafd. 

II. De SMBA-dienst 

Onder " SMBA-dienst"  wordt verstaan de websites die zich bevinden op www.socialmediabusiness.academy,   leden.socialmediabusiness.academy, en alle bijbehorende software, toepassingen, boeken en internetdiensten die onder de controle van SMBA staan, al dan niet gedeeltelijk, worden gebruikt in verband met het verlenen van de diensten die door SMBA worden geleverd. De SMBA Service biedt onder andere een online platform waarmee u online en via andere verbonden apparaten informatie kunt bekijken over lessen, cursussen, workshops, community- en andere onderwijsprogramma's, certificeringen, diverse abonnementen en evenementen die worden aangeboden door SMBA (gezamenlijk  Cursussen , Individueel,   Cursus  ). Deze cursussen kunnen gratis of tegen betaling beschikbaar worden gesteld, naar eigen goeddunken van SMBA. Samen met onze leden en instructors, biedt SMBA een curriculum gericht op de ontwikkeling van online marketing, social media en andere online vaardigheden. De SMBA-service biedt ook een online platform waarmee u informatie online en via andere verbonden apparaten over SMBA kunt bekijken in berichten, video's, leesmateriaal en andere mediaformulieren. 

Meld je aan voor een cursus. U zich aanmelden voor een cursus met behulp van de SMBA-service. We kunnen geen 100% uptime van onze websites en beschikbaarheid van de cursus beloven. 

Annuleringsbeleid. We bepalen het annuleringsbeleid en passen deze naar eigen inzicht toe. Voor annuleringsvragen dient u altijd rechtstreeks contact met ons op te nemen. 

 • Als u wordt beschouwd als een consument (bijvoorbeeld niet registreren voor de cursus als bedrijf of als werknemer van een bedrijf), heeft u een wettelijke termijn van 14 dagen om uw boeking kosteloos te annuleren. Deze termijn gaat in op de datum van de online boeking. 

 • Voor elke online cursus is er een 30 dagen geld terug garantie. In geval van mogelijk misbruik (bijvoorbeeld een online cursus is voltooid binnen deze 30 dagen voordat de geldteruggarantie wordt geclaimd) behoudt SMBA zich het recht voor om van deze garantie af te wijken en geen of slechts een deel van het oorspronkelijke aankoopbedrag terug te geven. 

 • Jaarabonnement kan op elk gewenst moment worden opgezegd.  

In het geval van opzegging blijft de abonnementsperiode actief tot de vervaldatum.  Niet betalen binnen 30 dagen zal resulteren in verwijdering van het programma tot alle betalingen zijn gedaan. Een niet-betaling is niet gelijk aan een annulering.  Het annuleringsbeleid voor een abonnementsovereenkomst wijkt af van het bovenstaande. Dit beleid is gedefinieerd in de abonnementsovereenkomst. SMBA betaalt alle terugbetalingen op grond van deze clausule binnen 30 dagen na een terugbetalingsverzoek. 

 

Chat Room Service en Blog Post. U kunt online chatsessies volgen met andere gebruikers van de SMBA-service, waaronder cursusleiders, en opmerkingen plaatsen op blogberichten of in de SMBA-community. Je moet altijd voorzichtig, gezond verstand en gezond oordeel hebben bij het indienen van berichten of wanneer informatie wordt geplaatst in de gemeenschap, een chatroom of op een blog. Denk - en lees twee keer - voordat u iets post. U bent verantwoordelijk voor alle opmerkingen of materialen die u in de gemeenschap, een chatroom of op een blog plaatst, en u neemt alle aansprakelijkheid op zich die voortvloeit uit een bericht. We ontmoedigen het plaatsen van gevoelige of persoonlijke informatie in opmerkingen of berichten en we zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, door derden, van uw persoonlijke gegevens die u openbaar plaatst. SMBA doet geen uitspraken en garanties met betrekking tot de vertrouwelijkheid van berichten die u via de SMBA-service plaatst. 

Diensten van derden. De SMBA-service kan linken naar websites van derden om het aanbieden van diensten aan u te vergemakkelijken. Als u deze links gebruikt, verlaat u de SMBA-service. Sommige van deze websites van derden kunnen SMBA-inhoud (hieronder gedefinieerd) gebruiken onder licentie van SMBA. SMBA is niet verantwoordelijk voor deze websites van derden, ongeacht of SMBA al dan niet is aangesloten bij dergelijke websites van derden. Door ons gebruik onderschrijven wij niet de organisaties die dergelijke websites van derden of hun producten of diensten sponsoren. U stemt ermee in dat SMBA niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan als gevolg van dergelijke transacties die u op of via een website van derden of als gevolg van de aanwezigheid van advertenties van derden op de SMBA-service hebben. 

Sociale aanmelding. Met de SMBA-service kunt u zich registreren en inloggen met aanmeldingsfunctionaliteit van sociale netwerken, zoals LinkedIn. U stemt ermee in zich te houden aan de algemene voorwaarden van de sociale netwerken die op u van toepassing zijn. 

 

III. Financiële aangelegenheden 

Cursussen. SMBA kan u kosten in rekening brengen om u in te schrijven voor een cursus, naar eigen inzicht. Het bedrag van eventuele kosten kan worden herzien door SMBA van tijd tot tijd en variëren van cursus tot cursus en onderwerp tot onderwerp. 

U stemt ermee in om ons te betalen voor uw aankopen. U stemt ermee in om te betalen voor alle producten en diensten die u via de SMBA-service koopt, en u stemt ermee in dat we uw geselecteerde betalingsmethode, rechtstreeks of via de diensten van een externe betalingsverwerker, voor dergelijke betalingen in rekening kunnen brengen. Alleen de betalingsmethoden die door onze externe betalingsverwerker worden geaccepteerd, kunnen worden gebruikt om producten, goederen of services te kopen via de SMBA-service. 

Betalingsverwerkers van derden. SMBA maakt momenteel gebruik van externe betalingsverwerkers voor elektronische handel. Onze externe betalingsverwerkers accepteren betalingen via de methoden die worden beschreven op het toepasselijke betalingsscherm, waaronder mogelijk; iDeal, creditcards en PayPal. Informatie die u aan onze betalingsverwerkers verstrekt, wordt niet door ons of binnen onze controle opgeslagen en is onderworpen aan het eigen privacybeleid en de algemene voorwaarden van onze externe betalingsverwerkers. Externe betalingsverwerkers kunnen kosten in rekening brengen voor het verwerken van betalingen en SMBA is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die door hen in rekening worden gebracht. SMBA wijst alle aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele kosten of problemen die u hebben met externe betalingsverwerkers. 

Beschikbaarheid van bepaalde vormen van betaling. SMBA doet geen uitspraken en garanties over de voortdurende beschikbaarheid van een bepaalde betaalmethode die beschikbaar wordt gesteld voor gebruik met de SMBA-service. 

Pre-autorisatie. Wanneer u ons een creditcardnummer verstrekt om eventuele kosten in verband met SMBA te activeren en/of te betalen, kunnen wij via onze externe betalingsverwerkers voorafgaand aan een aankoop om voorafgaande toestemming van uw creditcardrekening vragen om te controleren of de creditcard geldig is en/of over de nodige fondsen of tegoeden beschikt om uw aankoop te dekken. Deze pre-autorisaties zullen uw beschikbare saldo met het autorisatiebedrag verminderen totdat het wordt vrijgegeven of verzoend met de werkelijke kosten. Neem contact op met uw kaartuitgever als u aanvullende vragen hebt over wanneer een autorisatiebedrag uit uw verklaring wordt verwijderd. 

Timing van de kosten. Kosten vinden plaats binnen een redelijke tijd na de transactie of kort daarna, en meerdere kosten in dezelfde periode kunnen samen worden samengevoegd. Betwiste lasten. U stemt ermee in om eventuele geschillen over eventuele kosten in te dienen op uw account in schriftelijk aan SMBA binnen dertig (30) dagen na deze kosten, of uw geschil zal worden kwijtgescholden en dergelijke kosten zullen definitief zijn en niet aan gevochten. U kunt een vergoeding betwisten door een e-mail naar ons te sturen op info@socialmediabusiness.academy,waarin het onderwerp in de onderwerpregel wordt vermeld. 

Restituties. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de aan ons betaalde kosten terug te betalen. SMBA biedt een 30-dagen geld terug garantie, waarin we uw vergoeding binnen 30 dagen na aankoop terugbetalen, om welke reden dan ook. SMBA kan zijn restitutiebeleid te allen tijde met of zonder specifieke kennisgeving aan u wijzigen, op voorwaarde echter dat het restitutiebeleid dat op het moment van een transactie van kracht is, van toepassing is op een dergelijke aankoop, ondanks een latere wijziging van dat beleid. Neem contact op met  info@socialmediabusiness.academy om een terugbetaling aan te vragen. 

Belastingen. "Belastingen" omvatten verkoop-, gebruiks-, toegevoegde waarde- of transactiebelastingen en andere door de overheid opgelegde kosten en kosten. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en betalen van de juiste belastingen als gevolg van een transactie die plaatsvindt via de SMBA-service. SMBA is niet verantwoordelijk voor het innen, rapporteren, betalen of afdragen van dergelijke belastingen, tenzij vereist door de wet. 

Valuta. We accepteren een verscheidenheid aan internationale valuta's, waaronder maar niet beperkt tot Amerikaanse dollars, Britse ponden en euro's, afhankelijk van waar u zich bevindt. De valuta die nodig zijn voor het afhandelen van transacties met ons zal worden weergegeven wanneer u uitcheckt. Uw transactie kan onderhevig zijn aan toepasselijke valutaconversiegerelateerde transactiekosten en wisselkoerswijzigingen. 

IV. Financiële aangelegenheden 

U stemt ermee in dat als u een account aanmaakt en de SMBA-service gebruikt namens een bedrijfsentiteit (bijvoorbeeld een bedrijf), u over de nodige wettelijke bevoegdheid en capaciteit beschikt om dit te doen als gemachtigde van de bedrijfsentiteit. U stemt ermee in dat u de bevoegdheid hebt om de bedrijfsentiteit te binden in juridische overeenkomsten en contracten. 

V. Financiële zaken 

Als u bepaalde onderdelen van de SMBA-service wilt gebruiken, moet u een account aanmaken. U verklaart en garandeert dat de informatie die u bij registratie en op alle andere momenten aan SMBA verstrekt, waar, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U verklaart en garandeert ook dat u ervoor zorgt dat deze informatie te allen tijde accuraat en up-to-date wordt gehouden. 

Uw aanmeldingsgegevens. U bent verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden door het gebruik van uw referenties. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u van mening bent dat de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens is aangetast of als u vermoedt dat uw account ongeautoriseerd gebruik van uw account wordt gebruikt. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw referenties. 

VI. Communicatie 

Als u zich heeft geregistreerd om de SMBA-service te gebruiken of bent geregistreerd voor een cursus, gaat u ermee akkoord om e-mails van ons te ontvangen op het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt voor klantenservicegerelateerde doeleinden, zelfs als u ervoor hebt gekozen om u af te melden voor marketingcommunicatie. 

Elektronische mededelingen. Door gebruik te maken van de SMBA-service of door ons persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de SMBA-service. Als we te weten komen over een inbreuk op de beveiliging met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die moeten worden gerapporteerd op grond van de toepasselijke meldingswetgeving inzake beveiligingsinbreuk, kunnen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen door een bericht op de SMBA-service te plaatsen of door een e-mail rechtstreeks naar u te sturen. 

VII. SMBA's Content en gebruik 

De inhoud van de SMBA-service omvat: ontwerpen, tekst, afbeeldingen, video, informatie, logo's, knoppictogrammen, software, audiobestanden, computercode en andere SMBA-inhoud (gezamenlijk " SMBA-inhoud  "). Alle SMBA-inhoud en de compilatie (dat wil zeggen de verzameling, de regeling en de assemblage) van alle SMBA-inhoud zijn eigendom van SMBA of haar licentiegevers en zijn beschermd onder auteursrecht, handelsmerk en andere wetten. 

Licentie aan u. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden verlenen wij u hierbij de beperkte, herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-toewijsbare, wereldwijde licentie voor toegang tot en gebruik van de SMBA-service en de SMBA-inhoud uitsluitend voor het gebruik van de diensten van SMBA, naar eigen inzicht. Elk ander gebruik is uitdrukkelijk verboden. Deze licentie is herroepbaar op elk moment zonder kennisgeving en met of zonder reden. Ongeoorloofd gebruik van de SMBA-inhoud kan in strijd zijn met auteursrecht, handelsmerk en toepasselijke communicatievoorschriften en -statuten en is ten strengste verboden. U moet alle auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en andere merkgebonden kennisgevingen in de originele SMBA-inhoud op elke kopie die u van de SMBA-inhoud maakt in overeenstemming met deze Voorwaarden. 

SMBA-inhoud of ander materiaal dat op of via de SMBA-service beschikbaar wordt gesteld, mag niet worden gekopieerd; gewijzigd, gereproduceerd, gedupliceerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, geplaatst, verzonden, verkocht, overgedragen, openbaar weergegeven, gedistribueerd of gebruikt om afgeleide werken te maken, op enigerlei wijze, zonder schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende, tenzij dergelijke inhoud specifiek beschikbaar wordt gesteld voor en gemachtigd is om te worden gedownload van de SMBA-service, in welk geval u gemachtigd bent om één exemplaar van dergelijk materiaal voor eigen gebruik te downloaden. Bepaalde cursusmaterialen kunnen bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld als onbeveiligde PDF-bestanden die kunnen worden gedownload door geregistreerde cursisten en/of andere gebruikers van de SMBA-service. Materialen die niet kunnen worden gedownload en gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Wijziging van materialen die zijn verkregen van de SMBA-service, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikersinhoud, voor enig ander doel, inclusief, zonder beperking, enig commercieel doel, is een schending van de auteursrechten en andere eigendomsrechten van SMBA of haar licentiegevers, tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het tegendeel hebt verkregen. 

Geen commercieel gebruik. Materialen die van de SMBA-service zijn verkregen, zelfs niet als het is toegestaan om te downloaden van de SMBA-service, mogen niet worden herverdeeld, noch mogen ze worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SMBA. 

Extra licenties. Voor bepaalde materialen die kunnen worden gedownload van of via de SMBA-service, kunnen aanvullende of andere licentievoorwaarden gelden, zoals de algemene voorwaarden die zijn vastgelegd in een Creative Commons-licentie. Dergelijke voorwaarden worden vooraf vastgesteld voor dergelijk materiaal en door het downloaden van materialen die onder andere licentievoorwaarden vallen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en te voldoen aan dergelijke algemene voorwaarden. 

Geen impliciete rechten. Er zijn geen impliciete licenties verleend in deze voorwaarden. 

SMBA-markeringen. SMBA, het SMBA-logo en andere SMBA-logo's en product- en servicenamen zijn of kunnen handelsmerken zijn van SMBA (de "SMBA-merken"). Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en behalve als uitsluitend ingeschakeld door een link zoals die door ons, stemt u ermee in om de SMBA-markeringen op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken. 

VIII. Uw gebruikersinhoud en onze gebruikslicentie 

Uw gebruikersinhoud. De SMBA-service kan u de mogelijkheid bieden om inhoud te maken, te plaatsen of te delen, inclusief berichten in chatrooms of opmerkingen in de community of op blogberichten, evenals studentenwerk ('Uw gebruikersinhoud'). U of een externe licentiegever behoudt, indien van toepassing, alle intellectuele eigendomsrechten op uw gebruikersinhoud. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten. 

SMBA's Gebruik van uw gebruikersinhoud. Door uw gebruikersinhoud te maken, te plaatsen of te delen, op of via de SMBA-service, en onder voorbehoud van het privacybeleid van SMBA, en tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, verleent u SMBA een onherroepelijk, eeuwigdurend, overdraagbaar, onvoorwaardelijk, onbeperkt, sublicensable, wereldwijd, niet-exclusieve, royalty-vrije licentie voor het kopiëren, gebruiken, reproduceren, wijzigen, verwijderen, publiceren, uploaden, distribueren, verzenden, openbaar weergeven en maken afgeleide werken van uw gebruikersinhoud voor welk doel dan ook zonder compensatie voor u of iedereen die met u te maken heeft, ook met het oog op het promoten van SMBA en onze diensten. Ondanks het voorgaande, met betrekking tot ons gebruik van je studentenwerk, gaan we ermee akkoord om studentenwerk niet te wijzigen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U ziet af van rechten die u hebt met betrekking tot uw gebruikersinhoud, met uitzondering van studentenwerk, die worden gewijzigd of gemanipuleerd op een manier die voor u aanstootgevend kan zijn. We behouden ons het recht voor om te weigeren om uw gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te accepteren, te plaatsen, weer te geven of te verzenden. Op uw verzoek zal SMBA dit gelicentieerde gebruik beëindigen binnen een commercieel redelijke periode nadat uw gebruikersinhoud is verwijderd uit de SMBA-service. 

Als je een instructeur bent, is de bovenstaande licentieverlening ook van toepassing op alle inhoud die je maakt voor het doel van je cursus (zoals syllabi, dia's of huiswerk) die je doorstuurt naar het SMBA-team of op het SMBA-platform plaatst. 

Niet-verkrijging van de inhoud van anderen. U begrijpt en stemt ermee in dat u door gebruik van de SMBA-service geen recht, titel of interesse (inclusief intellectuele eigendomsrechten) zult verkrijgen in de inhoud die via de SMBA-service wordt geleverd. 

Je moet rechten hebben over de inhoud die je plaatst. U verklaart en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de inhoud die door u op of via de SMBA-service is geplaatst of anderszins het recht hebt om de licentie te verlenen die in deze Voorwaarden is uiteengezet; (ii) het plaatsen en gebruiken van uw gebruikersinhoud op of via de SMBA-service niet in strijd is met de privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een persoon; en (iii) het plaatsen van uw gebruikersinhoud op de SMBA-service leidt niet tot een contractbreuk tussen u en een derde partij. U stemt ermee in om alle kosten te betalen die verschuldigd zijn aan een persoon of bedrijf als gevolg van het plaatsen van uw gebruikersinhoud op de SMBA-service. U erkent en ermee instemmen dat uw gebruikersinhoud niet-vertrouwelijk en niet-eigendom is. 

De SMBA-service bevat inhoud van gebruikers en andere SMBA-licentiegevers. Behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, mag u geen inhoud kopiëren, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven of verkopen op of via de SMBA-service. 

IX. Suggesties en inzendingen 

We stellen het zeer op prijs als u onze gebruikers hoort en zijn blij met uw opmerkingen over de SMBA-service. Houd er echter rekening mee dat als u ons creatieve ideeën, suggesties, uitvindingen of materialen (" c reative ideeën " ), met inbegrip van blogposts en leermateriaal toegeëigend voor de online leerplatforms, zullen we: 

 • Eigen, uitsluitend, alle nu bekend of later ontdekt rechten op de creatieve ideeën; 

 • Is niet onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en is niet aansprakelijk voor enig gebruik of 

 • openbaarmaking van creatieve ideeën; En 

 • Hebben recht op onbeperkt gebruik van de creatieve ideeën voor welk doel dan ook, 

 • commercieel of anderszins, zonder compensatie aan u of een andere persoon, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
   

X. Disclaimers, beperkingen en verboden voor gebruikersinhoud 

Wij vertegenwoordigen of garanderen niet de waarheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van inhoud die door gebruikers van de SMBA-service wordt geplaatst. U aanvaardt dat elke afhankelijkheid van materiaal dat door andere gebruikers of externe dienstverleners wordt geplaatst, op eigen risico is. Door gebruik te maken van de SMBA Service aanvaardt u het risico dat u wordt blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend of anderszins ongepast is. 

U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor uw gebruikersinhoud op de SMBA-service. SMBA onderschrijft en is ook niet verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud op de SMBA-service. U neemt alle risico's aan uw gebruikersinhoud op zich, inclusief de afhankelijkheid van iedereen van de kwaliteit, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan, en u stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het plaatsen van uw gebruikersinhoud via het SMBA Service. U kunt uzelf blootstellen aan aansprakelijkheid als uw gebruikersinhoud bijvoorbeeld materiaal bevat dat onjuist, opzettelijk misleidend of lasterlijk is; schendt rechten van derden; of materiaal bevat dat onwettig is of pleit voor schending van wet- of regelgeving. 

U stemt ermee in om de SMBA-service alleen te gebruiken voor het beoogde doel. U moet de SMBA-service gebruiken in overeenstemming met alle privacy, gegevensbescherming, intellectuele eigendom en andere toepasselijke wetten. Het volgende gebruik van de SMBA-service is verboden. U mag niet: 

 • Probeer de SMBA-service, gebruikersaccounts of de technologie en apparatuur ter ondersteuning van de SMBA-service te verstoren, te beschadigen, te reverse engineeren, te stelen of ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de SMBA-service; 

 • Kader of koppeling naar de SMBA-service zonder toestemming; 

 • Datamining, robots of andere apparaten voor het verzamelen van gegevens gebruiken op of via het SMBA- Service; 

 • Onvolledige, valse of misleidende informatie plaatsen, zich voordoen als een andere persoon of 

 • een verkeerde voorstelling geven van uw banden met een persoon of entiteit; 

 • Persoonlijke informatie over een andere persoon openbaar maken of inhoud plaatsen die 

 • onwettig, pornografisch, obsceen, lasterlijk, lasterlijk, bedreigend, discriminerend, intimiderend, pestend, vulgair, onfatsoenlijk, godslasterlijk, haatdragend, raciaal, cultureel of etnisch beledigend, of dat crimineel gedrag aanmoedigt of aanleiding geeft, of kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die in strijd is met de toepasselijke wetgeving; 

 • Verkoop, draag of wijs een van uw rechten toe om de SMBA-service aan een derde te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; 

 • Delen op nieuw maken van het SMBA commerciële aanbod (met name de academie) opnieuw voor gratis of commercieel gebruik. 

 • Advertentie- of marketinglinks of -inhoud plaatsen, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegestaan; 

 • Gebruik de SMBA-service nadat uw account is beëindigd, zonder onze toestemming; 

 • Gebruik de SMBA-service op een illegale manier of om een illegale handeling te plegen met betrekking tot de SMBA-service of die anderszins resulteert in boetes, en andere aansprakelijkheid voor SMBA of anderen; Of 

 • Toegang tot de SMBA-service vanuit een rechtsgebied waar deze illegaal of ongeautoriseerd is. 
   

XI. Gevolgen van het schenden van deze voorwaarden 

We behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen en om welke reden dan ook naar eigen inzicht toegang tot de SMBA-service te voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om u in de toekomst niet meer de SMBA-service te verlenen. 

SMBA kan uw gebruikersinhoud te allen tijde om welke reden dan ook controleren en verwijderen, ook voor activiteiten die naar eigen oordeel deze Voorwaarden schenden; in strijd is met toepasselijke wetten, regels of voorschriften; is beledigend, storend, beledigend of illegaal; of schendt de rechten van, of de veiligheid van de gebruikers van de SMBA-service schaadt of bedreigt. 

U bent verantwoordelijk voor alle claims, vergoedingen, boetes, boetes en andere aansprakelijkheid van ons of anderen die zijn veroorzaakt door of voortvloeien uit uw schending van deze Voorwaarden en uw gebruik van de SMBA-service en u zult SMBA volledig vergoeden en onschadelijk maken voor en tegen al deze Verplichtingen. 

XiI. SMBA's Aansprakelijkheid 

Wijzigingen in de SMBA-service. We kunnen elk aspect van de SMBA-service op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten, naar eigen goeddunken, inclusief openingstijden of beschikbaarheid van de SMBA-service of een functie, zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. 

Gebruikersgeschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor geschillen of meningsverschillen tussen u en derden waarmee u contact hebt met de SMBA-service, waaronder POP-licenties of relatieverificatie. U neemt alle risico's in verband met het omgaan met derden. U stemt ermee in om geschillen rechtstreeks met de andere partij op te lossen. U geeft SMBA vrij van alle claims, eisen en schade in geschillen tussen gebruikers van de SMBA-service. U stemt er ook mee in om ons niet bij dergelijke geschillen te betrekken. Wees voorzichtig en gezond verstand bij het gebruik van de SMBA-service. 

Inhoudsnauwkeurigheid. We doen geen uitspraken over nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van de inhoud van de SMBA-service. Op dezelfde manier maken we geen uitspraken over nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van gegevens van een externe dienstverlener of de kwaliteit of aard van producten of diensten van derden die via de SMBA-service zijn verkregen. Het gebruik van de SMBA Service is op eigen risico. 

Websites van derden. De SMBA-service kan links bevatten naar websites en toepassingen van derden. U bent verantwoordelijk voor de beoordeling of u ze wilt openen of gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor en onderschrijven geen functies, inhoud, reclame, producten of ander materiaal op andere websites of toepassingen. U neemt alle risico's en wij wijzen alle aansprakelijkheid af die voortvloeit uit uw gebruik ervan. We doen geen beloftes en wijzen alle aansprakelijkheid van specifieke resultaten van het gebruik van de SMBA-service af. 

A. DISCLAIMER VAN GARANTIES 

Vrijgegeven partijen gedefinieerd. "Released Parties" omvat SMBA en haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, partners, instructeurs en licentiegevers. U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat: a) uw gebruik van de SMBA-dienst op eigen risico is, en de SMBA dienst wordt aangeboden op basis van "as is" en "as available" en de vrijgegeven partijen wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot producten of diensten die worden aangeboden door bedrijven die op de SMBA dienst, impliciete garanties voor de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk; (b) de vrijgegeven partijen geen garantie geven dat (i) de SMBA-service aan uw eisen zal voldoen, (ii) de SMBA-service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, iii) de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de SMBA-service nauwkeurig zullen zijn of betrouwbaar, (iv) de kwaliteit van alle goederen of diensten die beschikbaar zijn op de SMBA-dienst zal voldoen aan uw verwachtingen, en (v) eventuele fouten in de SMBA-service zal worden gecorrigeerd; en (vi) alle materiaal dat door het gebruik van de SMBA-dienst wordt gedownload of anderszins is verkregen, wordt naar eigen inzicht en risico geraadpleegd, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of mobiel apparaat of verlies van gegevens die het gevolg zijn van de downloaden of gebruiken van dergelijk materiaal. 

B. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN INDEMNIFICATION

U begrijpt en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de vrijgegeven partijen niet aansprakelijk zijn voor u of iemand anders, op grond van enige theorie van aansprakelijkheid (hetzij in contract, onrechtmatige daad, wettelijk of anderszins), voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere, daaruit voortvloeiende of voorbeeldige schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien SMBA op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: i) het gebruik of andere immateriële verliezen (zelfs als SMBA op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van: i) het gebruik of andere immateriële verliezen het onvermogen om gebruik te maken van de SMBA-dienst; ii) de kosten van de aanschaf van vervangende goederen en diensten die voortvloeien uit goederen, gegevens, informatie of diensten die zijn verkregen of ontvangen berichten of transacties die zijn aangegaan via, van of als gevolg van de SMBA-dienst; iii) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens; iv) verklaringen of gedragingen van een gebruiker of derde partij op de SMBA-dienst; v) uw afhankelijkheid van door ons ter beschikking gesteld e-inhoud; of vi) andere zaken die verband houden met de SMBA-dienst. Sommige rechtsgebieden staan niet toe dat bepaalde garanties worden uitgesloten of dat de aansprakelijkheid voor incidentele of daaruit voortvloeiende schade wordt beperkt of uitgesloten. Sommige van de bovenstaande beperkingen in dit lid zijn derhalve mogelijk niet op u van toepassing. 
 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal onze maximale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met de SMBA-dienst of uw gebruik van SMBA-inhoud, ongeacht de oorzaak van de actie (hetzij in contract, onrechtmatige daad, schending van de garantie, of anderszins), niet meer dan wat we kunnen terugvorderen onder verzekering, of bij gebrek aan dekking onder verzekering tot € 10.000,00 (tienduizend euro). 

Schadeloosstelling. U stemt ermee in om de vrijgegeven partijen te verdedigen, te vergoeden en onschadelijk te houden van en tegen alle claims, verplichtingen, schade, verliezen, kosten, kosten, vergoedingen, acties of eisen, inclusief, zonder beperking, redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, of als gevolg van (i) het gebruik van of het vertrouwen op inhoud van derden, (ii) uw gebruik van of vertrouwen op SMBA-inhoud, (iii) een van uw gebruikersinhoud, (iv) uw schending van iemands intellectuele eigendom, privacy, publiciteit of ander recht, (v) de schending van toepasselijke wetten en/of deze voorwaarden door u en/of iemand die uw inloggegevens gebruikt om toegang te krijgen tot en anderszins gebruik te maken van de SMBA-service (geheel of gedeeltelijk), (vi) de schending van een van uw garanties, vertegenwoordigingen, verantwoordelijkheden of andere verplichtingen die in deze termen zijn uiteengezet, of (vii) het opzettelijke wangedrag van u of iemand die toegang heeft tot de SMBA-dienst met behulp van uw inloggegevens. Wij zullen u hiervan onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijke claim, aanklacht of procedure. Wij behouden ons het recht voor om de exclusieve verdediging en controle over een ander materiaal anders onderworpen aan schadevergoeding door u, in welk geval u zal samenwerken met ons in het beweren van eventuele beschikbare verdediging. Deze bepaling blijft van kracht en van kracht, ondanks elke beëindiging van uw gebruik van de SMBA-dienst. 

De aansprakelijkheid van SMBA 

Deze Voorwaarden (in combinatie met de Abonnementsovereenkomst, indien uitgevoerd met u) vormen de volledige overeenkomst tussen u en SMBA over uw gebruik van de SMBA-service. Het niet uitoefenen of handhaven van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden vormt geen afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde rechterlijke instantie ongeldig wordt bevonden, zijn de partijen het er niettemin over eens dat de rechter moet trachten de intenties van de partijen, zoals die in de bepaling tot uiting komen, en de andere bepalingen van deze Voorwaarden, na te leven. blijven in volle kracht en effect. De sectietitels en annotaties in deze Voorwaarden zijn slechts voor gemak en hebben geen wettelijk of contractueel effect. 

© 2020 Social Media Business Academy  | All rights reserved  |  Algemene voorwaarden  |   Contact: info@socialmediabusiness.academy